Ustala się następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w Szkole Podstawowej w Urzejowicach:

  • 06 grudnia 2017
  • 22 grudnia 2017
  • 20 kwietnia 2018
  • 30 kwietnia 2018
  • 02 maja 2018
  • 04 maja 2018
  • 01 czerwca 2018
  • 21 czerwca 2018

 
 Szkoła w ww. dniach zapewnia uczniom  zajęcia opiekuńcze.