W roku szkolnym 2012/2013 w naszej szkole rozpoczęto prowadzenie zajęć w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I –III szkół podstawowych” . Projekt współfinansowany   jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami projektu są uczniowie ze zdiagnozowanymi specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.  Realizujemy trzy rodzaje zajęć. Są to dwa zajęcia dla dzieci ze specyficznymi  trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także  ryzykiem dysleksji oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie.  Zajęcia mają na celu w wyeliminowaniu trudności w przyswajaniu różnych umiejętności oraz rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów zdolnych.  Poprzez wykorzystanie   atrakcyjnych środków dydaktycznych nabytych w ramach projektu i różnorodnych metod, uczniowie  spędzają czas ucząc się i bawiąc. Dzieci bardzo chętnie biorą udział w dodatkowych zajęciach, które w dużej mierze wpływają na poprawę ich osiągnięć dydaktycznych w szkole. Zajęcia prowadzą nauczyciele w ramach art.42.ust.2KN